Archiwum miesiąca Styczeń 2017

adwokat 11 Styczeń 2017

admin

adwokat Słupsk

. mecenas jest personą, jaka osiągnęła sumienne szkolenie czyli w żółwim tempie się nauczała}, a potem rozwinęła własne kwalifikacje przy pomocy profesjonalnej roboty i ustrojowi pomagania i w tym momencie może pomóc w konfliktach z rozporządzeniami. Wskazówki prawne udzielane poprzez pewnych wyuczonych radców prawnych (polecamy sprawy narkotykowe) zostają dużą pomocą, jak następstwo spotkanych ambarasów, inaczej ludzi powikłania jurydyczne, zdają się być poza możliwościami pospolitego zjadacza chleba. Należycie przygotowani radcowie prawni potrafią serwować dodatkowo przy pozostałych ambarasach i pośród pewnych powikłań jest spełnienie przy użyciu specjalisty (adwokat, radca prawny, prawnik) ścisłej doradzenia i kompatybilnego interpretacji bieżących aktów prawnych i aktualnego prawa i sposobu tych aktów prawnych wdrożenia. Gdy przychodzi czas na sprawę sądową odnośnie np. odszkodowania za spadek, a rozkład bogactwa poniechanego przy użyciu zmarłego podsuwa obiekcje to plus pomoc specjalisty, czyli adwokata (polecamy także – adwokat) pokazuje się niezwykle istotna w rozsupłaniu istniejących spięć.

Podział majątku – sprawy rodzinne
Sprawy o podział majątku rozstrzygane są z reguły w innym procesie niż sprawa rozwodowa. Wynika to z faktu, że sprawy te mogą być bardzo rozległe w czasie, często spowodowane sporem małżonków i powodować przewlekłość postępowania rozwodowego, na co sąd nie może pozwolić.

Podział majątku może nastąpić na dwa sposoby:
1) Umowny- majątek małżeński niekoniecznie musi być dzielony przez sąd. Jest to szybsza oraz tańsza metoda, ponieważ małżonkowie nie muszą brać udziału w kolejnym procesie sądowym. Strony wspólnie i za obopólną zgodą mogę dokonać podziału majątku wg ich uznania. W przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomości, umowa zawarta powinna mieć formę aktu potwierdzonego notarialnie.
2) Sądowy- podział majątku tą drogą może nastąpić po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. W przypadku, gdy istnieje spór między małżonkami i sami nie są w stanie podzielić majątku dokonuje tego sąd po przeprowadzeniu procesu sądowego.
Sąd bada i ocenia, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątku osobistego oraz wiele innych pobocznych aspektów.
Sprawy o podział majątku nie przedawniają się. Warto jednak zadbać o to żeby nie zwlekać z tym zbyt długo, ponieważ upływ czasu może spowodować trudności dowodowe.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?
Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ponadto inne przedmioty, które zostały włączone oraz uzyskane w trakcie trwa

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Udział w majątku wspólnym
Główną zasadą jest, że oboje małżonków mają takie same udziały w majątku wspólnym. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, który pozwala domagać się uwzględnienia stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku, jeżeli istniej ku temu ważne powody. Oceniając wkład w budowaniu majątku wspólnego bierze się pod uwagę nie tylko zarobki poszczególnych małżonków, ale również pracę przy wychowywaniu dzieci i pracę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zarząd majątkiem wspólnym
Prawo zarządzania majątkiem wspólnym przysługuje obojgu małżonkom. Jednocześnie powinni na bieżąco się informować o działaniach obciążających majątek jak i o jego stanie. Również każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, a w szczególności jeżeli miałby to prowadzić do zachowania tego majątku.

Czytaj dalej...